Jemaah Tabligh merupakan komponen dakwah yang signifikan dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Malaysia. Penyertaan sebahagian Muslim Melayu dalam gerakan Tabligh pada tahun 1970-an memberi petunjuk bahawa kedudukan Islam mula diberi perhatian secara meluas berbanding tahun sebelumnya. Namun, tidak banyak penulisan dan yang membincangkan sejarah, peranan tabligh kepada masyarakat, isu semasa, cabaran yang dihadapi oleh Jemaah Tabligh dan saranan kepada golongan tabligh dalam menggerakkan dakwah dari era 1970-an hingga kini.

Sejarah Jamaah Tabligh

Sejarah Jama’ah Tabligh bermula di India, dan didirikan oleh Syeikh Muhammad Ilyas (1303-1363H) dan anaknya, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Syeikh Muhammad Ilyas telah menulis sebuah kitab berjudul Malfudhat Ilyas, sedangkan Syekh Muhammad Yusuf menulis kitab Hayat Ash-Shahabah.

Jama’ah ini memiliki cabang di seluruh penjuru dunia. Dasar pemikiran mereka adalah menyampaikan dakwah Islamiyah ke semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dan mengadakan perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Selain itu, juga menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan tujuan menyebarkan agama Islam secara langsung dengan masyarakat, serta berbicara dengan orang awam dengan bijaksana, lemah lembut dan penuh harapan. Jamaah Tabligh mendorong orang awam untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan menggunakan kurniaan jasmani untuk memperoleh kenikmatan iman.

Metode Jamaah Tabligh

Metode atau kaedah yang diambil para da’i Jama’ah Tabligh adalah dengan berhijrah sementara dari satu negara ke negara lain, tanpa niat tertentu, kecuali untuk berdakwah dengan tujuan “dakwah dan beramal.” Juga untuk melatih dan mendidik mereka berniat hanya kerana Allah SWT dalam setiap perbuatan dan meyakini kalimat “Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah”.

Menurut jama’ah ini, ada empat tingkatan dalam berdakwah, yaitu: ulama, wujaha’, qudama’ (mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berdakwah), dan ‘ammatun naas (masyarakat umum). Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai fadha’il (perbuatan-perbuatan baik). Dalam aktiviti harian, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadha’il, seperti kitab “Riyadhus-Shalihin” karya Imam Nawawi, “Hayat Ash-Sahabat” karya Al-Kandahlawi, “At-Targhib Wa At- Tahdzib” karya Al-Mundziri, dan kitab “Al-Adab Al-Mufrad” karya Imam Bukhari.

Jika kita menginginkan kejayaan dengan terbentuknya sistem khilafah, maka kita harus memiliki sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Setiap orang yang berilmu harus mendidik murid-muridnya, melakukan amr ma’ruf nahi munkar, dan mengajarkan manusia mengenai Islam sampai diangkatnya seorang imam. Pengangkatan imam harus dilakukan setelah tegaknya agama Islam. Kaedah Jamaah tabligh dalam usaha dakwah menyokong pendapat ini.

Sungguh, Allah SWT telah berjanji akan menolong orang yang menolong-Nya. Menolong Allah SWT adalah dengan menolong kitab-Nya, agama, dan Rasul-Nya, bukan menolong orang yang tidak memutuskan sesuatu berdasarkan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah SWT atau mereka yang berbicara mengenai hal yang tidak diketahui. Kerana sesungguhnya seorang hakim yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan masuk neraka. Demikian pula orang berilmu yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, dia dijanjikan neraka.

Para da’i Jama’ah Tabligh menamakan aktiviti mendidik umat dengan Al-Quran dan Hadits dengan sebutan tadrib wa tarbiyyah (pendidikan dan pelatihan) atau tashfiyah wa tarbiyyah (penyucian dan pendidikan). Mereka mengatakan, setiap Muslim dituntut menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai Islam meskipun sedikit, dan sekalipun dia bukan termasuk orang yang berilmu. Kerana sebenarnya dia berdakwah mengenai hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahuinya. Selain itu, amr ma’ruf nahi munkar adalah wajib bagi setiap orang Muslim.

Diantara yang diajarkan adalah mempelajari 10 surah terakhir dari Al-Quran, dan adab yang bersifat umum, seperti adab makan, minum, tidur, serta perbuatan perbuatan sunnah lainnya. Dalam perbincangan tentang ibadah, mereka memfokuskan upaya untuk membiasakan membaca satu juz dari Al-Quran dalam setiap harinya. melakukan shalat wajib dan sunnah, qiyamul-lail, dan berzikir. Jama’ah ini juga mengenal tiga jenis khidmat (pengabdian), yakni pengabdian kepada diri sendiri, jama’ah dan masyarakat atau kaum Muslimin pada umumnya.

Setiap da’i Jama’ah Tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk berdakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal dua jenis jaulah, iaitu mengembara untuk berdakwah, yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya. Pertama ialah jaulah yang berkeliling di daerah masing-masing da’i, dan kedua ialah jaulah berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal da’i.

Mengenai jihad, jamaah ini berpendapat, “Allah SWT telah menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban, seperti kewajiban-kewajiban lainnya yang memiliki syarat-syarat tertentu. Diantara syarat-syarat tersebut adalah, adanya seorang imam yang bertugas memimpin kaum Muslimin dalam melakukan jihad. Jika tidak ada imam, maka pelaksanaan jihad tidak sah, kerana jihad yang tidak dipimpin oleh seorang imam dianggap bertentangan dengan syariat. Jihad ini terbagi dua, yaitu jihad difa’i dan ibtida’i. Jihad difa’i adalah jihad yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk membela jiwa dan hartanya, sedangkan jihad ibtida’i adalah jihad yang dilakukan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dalam jihad jenis pertama, tidak disyaratkan adanya seorang imam seperti yang dikatakan oleh kelompok Ahlus Sunnah, karena jihad ini hanya bertujuan untuk membela diri dan hartanya dari bahaya yang mengancamnya sampai bahaya itu hilang. Sedangkan jihad jenis kedua harus dilakukan dengan adanya seorang imam.”

Menurut mereka, tidak ada jihad dan khilafah kecuali setelah adanya iman dan amal soleh. Jika kita ingin menolong Allah SWT dengan membentuk sistem khilafah di muka bumi, pendapat kelompok ini, maka kewajiban pertama yang harus kita lakukan, adalah menolong agama-Nya, baik dengan berdakwah dan mengamalkan ajaran-ajarannya.

Kesimpulan

Gerakan Jamaah Tabligh tidak ada motivasi lain seperti politik, tetapi hanya bertujuan untuk mengajak manusia kembali ke ajaran Islam yang menyeluruh. Aktiviti dakwah mereka juga, tidak terbatas kepada Muslimin sahaja. Kepada yang bukan Islam, diajak mereka mengenali Allah dengan menerangkan bahawa Tuhan adalah Esa, Tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah. Perlu diingatkan bahawa jamaah Tabligh merupakan gerakan Islam bukan politik terbesar di dunia.

Untuk pengetahuan umum, mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesebelas, yang bersidang pada 10 Zulkaedah 1427H/ 1 Disember 2006M, telah membincangkan mengenai Kumpulan Jemaah Tabligh. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

“Kegiatan Jamaah Tabligh adalah tidak haram dan tidak perlu dibendung. Pihak Berkuasa Agama Negeri adalah disyor untuk membekalkan garis panduan kepada pihak berkenaan.”

Catatan: Ibnu Majid

Translate »